Neden Kurumsal BES?

Neden Kurumsal BES?

İşveren grup emeklilik sözleşmeleri ile çalışanlara ek gelir sağlanırken, çalışanı adına ödeme yapan işveren, çalışanlarının motivasyonunu ve bağlılığını artırmış olur. Böylece, çalışan ve işverenin karşılıklı memnuniyet düzeyi artar. Bu bağlılık ve motivasyonun getirdiği süreklilik ile aynı uzmanlıkta personel ile çalışan işyerlerinin verimliliği artarken, yeni personel yetiştirme maliyetleri de en aza indirgenmiş olur.

Bununla birlikte, çalışanlar adına ödenen katkı payları, çalışanın aylık brüt maaşının %15’ine ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarına kadar olan kısmı doğrudan gider yazılarak kurumlar vergisinden düşülebilir. Ayrıca, brüt asgari ücretin %30’una kadar olan aylık katkı payı tutarı SGK primi matrahına dâhil edilmez.

Çalışanları için katkı payı ödemek isteyen işverenlere sunulan emeklilik planları, bireysel katılımcılara sunulan planlardan daha iyi koşullara sahiptir.  Çok sayıda sözleşmeyi barındırmasının avantajı kullanılarak daha düşük yönetim gideri kesintili planlara dâhil olma imkânı sağlanır.

Grup Emeklilik Sözleşmeleri

Çalışanlarınızı gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi ve işveren grup emeklilik sözleşmesi ile BES’e dâhil edebilirsiniz.

İşveren grup emeklilik sözleşmesi, bir istihdam ilişkisine dayalı olarak işveren ile emeklilik şirketi arasında imzalanan ve katılımcı adına işveren tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir.

Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi, 3 şekilde olabilmektedir;

a) Otomatik katılım kapsamında kurulan emeklilik şirketi ile işverenin düzenlediği emeklilik sözleşmesi,

b) Emeklilik şirketi ile katılımcının sözleşmenin tarafı olduğu emeklilik sözleşmesi,

c) Katılımcılardan bizzat veya yetkili organları vasıtasıyla onay alan sponsorun katılımcılar adına katkı payı ödediği veya katkı payının ödenmesine aracılık ettiği ve katılımcılar adına sponsor ile emeklilik şirketinin taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir.

Sponsor, bir gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine göre katılımcı adına katkı payı ödeyen veya katkı payı ödenmesine aracılık eden işveren harici kişidir.

Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmelerinde, işverenler yalnızca katkı payı ödemelerine ilişkin işlemlerde aracılık yapabilir. 

Katılımcının taraf olduğu gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmelerinde katılımcının işverene kendi adına sözleşme açması için yazılı olarak yetki vermesi halinde, bu sözleşmelerin kuruluşu için gerekli belgeler işveren tarafından imzalanabilir. Diğer grup sözleşmelerinde işveren gerekli evrakları imzalar.

İşveren, ödediği katkı paylarına ilişkin birikimlerin çalışanı tarafından hak edilmesi için hak kazanma süresi belirleyebilir. Bu süre, yedi yıldan fazla olamaz.

İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde, fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği, birikimlerin başka şirkete aktarımı gibi haklar işveren tarafından kullanılır. Çalışanların hak kazanma süresi doluncaya kadar, bu haklar işverene aittir. Sadece fon dağılım değişikliği hakkı emeklilik sözleşmesinde belirtilmesi kaydıyla çalışan tarafından kullanılabilir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, yıllara göre hak kazanma oranları aşağıdaki tablodaki gibi uygulanmaktadır.
Sözleşme Yılı Sonu İtibarıyla Asgari Hak Kazanma Oranı (%)<1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sözleşmede Belirlenen Hak Kazanma Süresi(Yıl)


0

100
1

0

1002

0

0

100


3

0

0

0

100

4

0

0

0

75

100
5

0

0

0

60

80

1006

0

0

0

60

70

80

100


7

0

0

0

50

60

70

80

100


Katılımcı, hak kazanma süresi dolmadan işten ayrılırsa, işveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak adına açılan hesabındaki birikim tutarının hak kazandığı bölümünü alabilir.

Hak kazanma süresi dolmadan katılımcının birikimlerinin tamamına hak kazanması aşağıdaki koşullarda mümkündür:

  • İşveren tarafından çalıştığı kuruluştaki işine haklı nedenle feshi haricinde son verilmesi,
  • Katılımcının 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre haklı nedenle işinden ayrılması veya maluliyet gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılması,
  • İşverenin Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) aktarım durumu hariç işveren grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi veya iflas yahut konkordato ilan etmesi,
  • Katılımcının vefatı